คู่มือขยะทะเล และกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดสากล
International Coastal Cleanup

โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสมาคมกรีนฟินส์

ประกอบด้วย
- เปิดโลกขยะทะเล
- กิจกรรมที่สร้างขยะทะเล
- ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูล
- ขยะทะเลที่อาจเป็นอันตราย
- สัตว์เกยตื้นหรือได้รับบาดเจ็บ
- ซากจากธรรมชาติ
- ขยะแปลกในทะเล ฯลฯ

ดาวน์โหลด pdf

   

คู่มือเรียนรู้ขยะทะเล : ชายฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสมาคมกรีนฟินส์
แปลและเรียบเรียงจาก The Educators'Guide to Marine Debris - Southeast and Gulf of Mexico ได้รับลิขสิทธิ์จาก Center for Ocean Science Education Excellence Southeast (COSEE SE) ผู้แปล - ฐิตินันท์ ศรีสถิต, รูปเล่ม - สุธี ธารจินดาวงศ์

บทที่ 1 รู้จัก ?ขยะทะเล?
บทที่ 2 ขยะสารพัน
บทที่ 3 เครื่องมือประมงที่ไม่มีเจ้าของ
บทที่ 4 ซากเรืออัปปาง
บทที่ 5 ปกป้องและรับผิดชอบ

ดาวน์โหลด pdf

 

   

คู่มือกรีนฟินส์
โดยสมาคมกรีนฟินส์ และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประกอบไปด้วย
1) ประวัติความเป็นมาของกรีนฟินส์
2) หลักปฏิบัติของกรีนฟินส์
3) กรีนฟินส์ไอคอน
4) การสำรวจสภาพแนวปะการัง Reef Watch
5) ให้อาหารปลากับ 4 ทำ(ร้าย)
6) การถ่ายภาพใต้น้ำ
7) การเก็บขยะใต้น้ำ
8) กฎหมายและข้อบังคับ

ดาวน์โหลด pdf

   

GreenFins Guidelines

by GreenFins Association (GFAS)
Phuket Marine Biological Center (PMBC)
Department of Marine and Coastal Resources (DMCR)

Chapter
1 History of GreenFins
2 GreenFins Code of Conduct
3 GreenFins Icons
4 Reef Watch Guidelines
5 Fish Feeding and the Four Deadly D's
6 Underwater Photography Guidelines
7 Underwater Cleanup Guidelines
8 Laws and Regulations

ดาวน์โหลด pdf